Overstappen van Lightspeed naar Shopify? Migreer naadloos je webshop met onze migratietool. Meer info? Klik hier!

Disclaimer

Weergave en toegankelijkheid

InStijl Media spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. InStijl Media behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.Rechten op informatie

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten op de site en de informatie, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, bij InStijl Media. De Bezoeker is ten aanzien van de site en de Informatie slechts bevoegd de site door te bladeren en de Informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een diskette. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (© InStijl Media 2012) duidelijk zichtbaar te zijn. De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.Extern gebruik

De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het InStijl Media, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de InStijl Media en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk. Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze website voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.Aansprakelijkheden

InStijl Media garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. InStijl Media aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.